26. mars 2019
  |  Logg inn
Trosopplæringsplan for menighetene for Nesodden


 

Lokal plan for trosopplæring i Skoklefall, Nesodden og Gjøfjell menigheter:

•    Trosopplæring i menighetene på Nesodden skal være et tilbud som er åpent for alle barn og unge på Nesodden uansett bakgrunn og funksjonsnivå. Det er imidlertid kun døpte som vil motta personlig invitasjon til arrangementer knyttet til trosopplæring. 

•    Formålet med trosopplæringen er å gi kjennskap til kristen tro, hjelp til å utforske egen livstolkning og livsmestring for barn og unge i alderen 0-18.

•    Vi ønsker at barn, unge, og foreldre skal føle seg velkomne, finne tilhørighet i kirken, og at våre arenaer skaper tro og utfordrer til tjeneste i et utviklende og positivt miljø.

•    Barn skal lære om kristen tro med utgangspunkt i den apostoliske trosbekjennelse og andre sentrale uttrykk for kristen tro og lære. Barna skal oppfordres til å tenke selv og respektere andres meninger og livssyn. Barn og unges medvirkning på alle nivåer er en forutsetning.

•    Kirken og gudstjenester er kulturbærere. Kunst, musikk og historie har alltid vert sentrale i kirken, og gudstjenester og trosopplæring skal være samlinger på tvers av generasjonene. Trosopplæring vil også være en arena for kulturformidling.

•    Den treenige Gud åpenbarer seg i naturen og i livet, og kaller oss til handling. Naturopplevelser og tema som forbruk, miljø og rettferd er naturlige å utforske innen trosopplæringen.

Grunnlag og særpreg

Nesodden ligger nært Oslo og nesten 9000 personer fra Nesodden pendler til jobb. Dette medfører et tidspress for mange. Nesodden bærer preg av et urbant og intellektuelt miljø. Andelen human-etikere er stor, og sannsynligvis er en stor andel av kirkens medlemmer mer kulturkristne og liberale. For å være relevant for flere, vil kirkens profil på Nesodden naturlig bære preg av å være en åpen folkekirke. Skoklefall ønsker å finne en god balanse mellom konservative og liberale syn.  

Kommunen har om lag 18 600 innbyggere, en blanding av innfødte og tilflyttere. Til tross for at befolkningsveksten har vært relativt moderat de siste 10 år, er Nesodden en vekstkommune. Befolkningen består i dag av 21,3 % barn (0-15 år) og 11,7 % voksne over 67 år. De øvrige 66,9 % er i aldersgruppen 20-66 år. Befolknings-fremskrivninger basert på tall fra Statistisk sentralbyrå viser at aldersgruppen 0-20 år vil holde seg relativt stabil i årene som kommer. Sammenlignet med andre kommuner i Follo og Akershus har Nesodden en høy andel av husholdninger med barn (68 %). Dette henger sannsynligvis sammen med at Nesodden har en relativt ung befolkning. (Kilde: Kommuneplan, langsiktig del, Nesodden kommune).

Utdanningsnivået på Nesodden er høyt, og blant innbyggere over 16 år har over 40 % høyere utdannelse. I perioden 2005 til 2013 har andelen nesoddinger med kun grunnskoleutdanning falt fra 24,5 til 22,1 %. Andelen med videregående utdanning som høyeste utdanning har falt fra 39,9 til 36,2 prosent. Andelen personer med universitets- og høyskoleutdanning har økt fra 35,8 til 41,7 % i samme periode.

Nesodden kan med rette kalle seg Norges kunstnerkommune med en kunstnertetthet som er 4,5 ganger så høyt som landsgjennomsnittet. Nesodden kommune bruker mye penger på kultur. Til tross for dette er det verdt å merke seg at Nesodden har relativt få medlemmer i korps og kor sammenlignet med landsgjennomsnittet og gjennom-snittet for Follo. I tillegg er det relativt få kulturelle arenaer i kommunen, som kino, konserter teater, museer og kunstutstillinger.

Nesodden plasserer seg midt blant norske kommuner når det kommer til levekår. Det er likevel viktig å være klar over at Nesodden har den høyeste andelen enslige forsørgere i Follo.
 
I kommuneplanen pekes det på at nesoddinger oppfatter Nesodden som et godt sted å bo, med gode levekår. Innbyggerne peker også på at Nesodden er preget av gode sosiale fellesskap, et godt kultur- og idrettstilbud, samt at kommunen har store kvaliteter når det gjelder natur- og friluftsverdier. En av svakhetene det pekes på er at det finnes få møteplasser. Kirken ønsker å bidra til gode møteplasser på Nesodden.

Den norske kirke på Nesodden består av tre menigheter med ulikt preg. Skoklefall er den største menigheten med flest tilhørende. I 2015 ble 35 barn døpt, 33 ungdommer ble konfirmert og menigheten hadde 7674 medlemmer. Gjøfjell er den nest største av Nesoddens menigheter. Tallene for 2015 viser at antallet døpte var 22, 33 ungdommer ble konfirmert og menigheten bestod av 2182 medlemmer og tilhørende. Nesodden menighet er den menigheten som gjennomfører flest dåpshandlinger i forhold til folketallet. Dette skyldes antakelig at mange av Nesoddens innbyggere ønsker å bruke den vakre middelalderkirken som ramme rundt begivenheten. I 2015 ble 31 barn døpt, 49 konfirmert, og menigheten bestod av 2064 medlemmer og tilhørende. 
Disse tre menighetene har sine ulike særpreg, styrker og utfordringer. I trosopplæringssammenheng er det ønskelig at det utvikles en rekke tiltak som er felles for alle tre menigheter, i tillegg til særegne tiltak for den enkelte menighet.