21. november 2017
  |  Logg inn
Trosopplæringsplan for menighetene for Nesodden


Her kan du laste ned og lese vår lokale trosopplæringsplan.

Lokal plan for trosopplæring i Skoklefall, Nesodden og Gjøfjell menigheter:

Hovedmål for trosopplæringen

 

I dåpen får vi troen som gave. Vi blir tatt inn i Guds felleskap og familie. Gjennom opplæring vil vi hjelpe de døpte til å leve i dåpen og vokse i troen.

 

Menigheten er et dåpsopplærende felleskap og alle har en plass i dette fellesskapet. Alle mennesker er skapt og elsket av Gud og har en uendelig verdi. Gjennom trosopplæringen ønsker vi å formidle dette og la barn og unge se sin plass i skaperverket og Guds felleskap. Vi vil at de skal møte Gud gjennom naturen, fellesskapet og Guds ord. Vi ønsker de skal få et personlig forhold til den levende treenige Gud og sammen utforske hva det vil si å være en disippel i vår tid.

Grunnlag og særpreg

 

Nesodden ligger nært Oslo og mange pendler til jobb, dette medfører et tidspress for mange. Vi er en blanding av innfødte og tilflyttere. Den norske kirke på Nesodden består av tre menigheter med ulikt preg. Skoklefall er den største menigheten med flest tilhørende skolekretser (om lag 40 døpte, 47 konfirmanter og om lag 10000 tilhørende i 2010). Gjøfjell er den minste med bare en skolekrets (14 døpte, 18. konfirmanter og 2252 tilhørende i 2010). Nesodden menighet har flest dåpshandlinger i sin middelalderkirke (57 døpte, 31 konfirmanter og 2201 tilhørende i 2010). Ulik særpreg krever ulik strategier. Vi ønsker at noen tiltak er felles for de tre menighetene og at noen tiltak skjer lokalt i hver menighet.

 

I kommunen vår bor det mange kunstnere og kulturinteresserte. Det fins også mange ”alternativt tenkende”.

Organisering, rammer og ansvar

 

Menighetsrådene har det overordna ansvaret for trosopplæringen i menighetene og reviderer planen hver periode. Menighetsrådet utpeker en representant fra hver menighet til å sitte i trosopplæringsutvalget (TU). I utvalget sitter også kateket/trosopplæringsleder, kapellan og barne- og ungdomsarbeider.  TU arbeider etter et mandat vedtatt av menighetsrådene.

 

TU inviterer ledere for trosopplæringstiltak til et dialogmøte med tanke på evaluering i januar. TU evaluerer deretter planen og sender rapport til menighetsrådene og menighetenes årsmelding. Rapporten gir føringer for videre drøftinger, prioriteringer og arbeid.  TU møter menighetsrådene felles en gang i året (ca april) etter årsmøtene og i forkant av planlegging for neste skoleår.

 

Kateket/trosopplæringsleder er menighetens trosopplæringsleder og deler ansvaret med barne- og ungdomsarbeider og kapellan. Trosopplæringsleder har ansvar for å utvikle fremdriftsplan for implementering av trosopplæringsplanen og ansvarskart for trosopplæringstiltakene. Sogneprestene har et spesielt ansvar for å følge opp arbeid med trosopplæring i sine menigheter og menighetsråd.