28. april 2017
  |  Logg inn
Rett til grav og Feste av grav

Utdrag fra Gravferdslova

Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdslova)

§ 6. Rett til grav.
Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på kirkegård her. Det samme gjelder dødfødte barn når moren har bopel i kommunen.

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges på kirkegård i kommunen. Det kan da kreves dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav.

§ 14. Feste av grav.
Kirkelig fellesråd kan inngå avtale om feste av grav etter nærmere regler og vilkår fastsatt i kirkegårdens vedtekter. For feste av grav kan det kreves avgift.

Festerett til grav kan bare innehas av en person.

Festetiden skal ikke være lengre enn 20 år. Et feste kan fornyes dersom graven er holdt i hevd og fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av kirkegården.

§ 18. Opphør av feste.
Et feste opphører når festetiden er ute.

Når festet opphører, skal festeren om mulig gis anledning til å fjerne gravminne og lignende innretning fra kirkegården. Det som ikke er fjernet fra kirkegården innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller kirkegården.

§ 21. Vedtekter og avgifter.
Kirkelig fellesråd fastsetter vedtektene for kirkegårder. Vedtektene skal godkjennes av bispedømmerådet.

Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.
Gravferd/kirkegårder

HJELP TIL STELL AV GRAV

HJELP TIL STELL AV GRAV
To firmaer tilbyr stell av graver 
Les mer..

Minnelunder for urner ved Nesodden kirkegård

Minnelunder for urner ved Nesodden kirkegård
Les mer..

TIL DEG SOM ER FESTER AV ET GRAVSTED

TIL DEG SOM ER FESTER AV ET GRAVSTED
Les mer..

Hvordan ser ditt plantefelt ut?

Hvordan ser ditt plantefelt ut?
Om sommeren er det mange som kommer til kirkegårdene for å plante blomster og pynt litt ved sitt gravsted. Men ikke alle kjenner til reglene for hvord...
Les mer..

Sommerstell

Sommerstell
Ønsker du sommerstell på ditt gravsted på Nesodden eller Gjøfjell kirkegård? Sommerstell med planting, eller bare vanning og stell.
Les mer..

Festeavgift for grav og kostnad ved gravferd for utenbyds boende

Festeavgift for grav og kostnad ved gravferd for utenbyds boende
Avgifter for feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. Endring av satser er vedtatt av Fellesrådet 22.2.2017, og vil bli be...
Les mer..

Informasjon om kirkegårdene i Follo

Informasjon om kirkegårdene i Follo
Ansvar for kirkegårdene, Frigrav og festeavgifter, Rettigheter og plikter, Fredningstid for grav, Gravminne, Plantefelt, Adferd på kirkegårdene, Ansva...
Les mer..

Utvidet fredningstid på felt O - Nesodden kirkegård

Utvidet fredningstid på felt O - Nesodden kirkegård
De siste tre-fire årene har mannskapet på kirkegården, i forbindelse med gravlegging på felt O, oppdaget at nedbrytingsprosessen på dette feltet ikke ...
Les mer..