26. mars 2019
  |  Logg inn
Nesodden kirkelige fellesråd 2011-2014

Nesodden kirkelige fellesråd består av 8 medlemmer: To medlemmer fra hvert menighetsråd, en kommunalt oppnevnt representant for Nesodden kommune, samt en sokneprest (eller en annen representant for biskopen) som fast medlem.
 

Nesodden kirkelige fellesråd består av 8 medlemmer: To medlemmer fra hvert menighetsråd, en kommunalt oppnevnt representant for Nesodden kommune, samt en sokneprest (eller en annen representant for biskopen) som fast medlem.

Fellesrådets virkeområde har sammenfallende geografiske grenser med Nesodden kommune.

Nesodden kirkelige fellesråd har følgende sammensetning i perioden 2015-2018
 
 • Leder Turid Øyna, Skoklefall menighetsråd
 • Nestleder Arne Neegaard, Nesodden menighetsråd 
 • Medlem Arne Bjerke, Nesodden menighetsråd
 • Medlem Lillian Granum, Gjøfjell menighetsråd
 • Medlem Lars Erik Granum, Gjøfjell menighetsråd 
 • Medlem Ingeborg Beate Lidal, Skoklefall menighetsråd 
 • Kommunal representant Hans Jürgen Schorre
 • Prost Hege Fagermoen (vara sokneprest Svein Hunnestad)
 • Konstituert Kirkeverge Jan Heier fungerer som sekretær for fellesrådet
I kirkelovens § 14 fremgår følgende konkrete ansvarsområder for kirkelige fellesråd:
 
 • Bygging, drift og vedlikehold av kirker
 • Anlegg, drift og forvaltning av gravplasser
 • Opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett
 • Anskaffelse og drift av menighets- og prestekontorer
 • Anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
 • Administrativ hjelp til prosten når staten yter tilskudd til det

Fellesrådet skal også forvalte de felles økonomiske ressurser:

 • kommunalt bevilgede midler
 • midler/tilskudd fra staten
 • tilskudd fra bispedømmerådet
 • midler som menighetsrådene overlater til fellesrådet
 • inntekter og formue knyttet til fond
 • gaver, arv med videre til kirkebygg, stillinger osv
Fellesrådet skal også godkjenne at et menighetsråd oppretter stillinger som er finansiert av egne innsamlede midler. Fellesrådet skal bl.a. vurdere om menighetsrådet har økonomisk evne til å bære de fremtidige lønnsutgiftene til stillingen. Slik godkjenning innebærer ikke at fellesrådet tar på seg noe finansielt ansvar og vanligvis heller ikke arbeidsgiveransvar for slike stillinger. Det er som hovedregel menighetsrådet som fullt ut tar på seg de plikter som følger med arbeidsgiveransvaret.

I tillegg til de oppgaver som nevnes ovenfor, skal kirkelig fellesråd ivareta følgende oppgaver:
 
 • Opprette og gi fullmakt til partssammensatte utvalg, kl § 35
 • Gi fullmakter til menighetsrådene, kl § 14
 • Vedta økonomireglement for menighetene
 • Vedta kirkegårdsvedtekter som skal godkjennes av bispedømmerådet,
 • Vedta planer for kirkelig virksomhet i kommunen, kl § 14
 • Tilsette kirkeverge og andre medarbeidere
 • Vedta satser for utleie av kirker for benyttelse til andre formål eller kirkelige handlinger utenfor gudstjeneste, kl § 20
 • Gjøre fremlegg om avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav, som skal fastsettes av kommunen, kl § 21

Se handlingsplan for Nesodden kirkelige fellesråd for perioden 2013-2016.

Handlingsplan 2014 - 2017 endelig utkast.pdf