26. mars 2019
  |  Logg inn
Budsjettinnspill for 2019 og kommuneplan
 Budsjettinnspill for 2019 og kommuneplan

Fellesrådet har 6.7.2018 sendt høringssvar til kommuneplanen.

Fellesrådet har 25.6.2018 overlevert innspill til kommunens budsjett for 2019. Rådmann Wenche Folberg ble presentert for behovene fellesrådet ser som gravferdsforvaltning og Folkekirke på Nesodden. 

 

Nesodden kirkelige fellesråd har gitt innspill til kommunens budsjett for 2019:

Fellesrådet peker særlig på behov for økte stillingsresurser i forbindelse med økning i antall bisettelser og begravelser -  samt stort etterslep på vedlikehold av 3 kirker, som seremonirom for folk på Nesodden i glede og sorg. 

 se hele brevet her

Handlingsplan 2018-2021

 

Nesodden kirkelige fellesråd har sendt inn høringssvar til kommuneplanen. 

Innspill til kommuneplan  - gravplasser og kirkebygg - behov i lys av befolkningsendringer

GRAVPLASSER

Nesodden kirkelige fellesråd er offentlig gravferdsforvaltning for alle innbyggere i kommunen.

Fellesrådet ved kirkevergen sørger for tildeling av gravplass til kister og urner, på gravlundene ved Nesodden kirke og Gjøfjell kirke.

Gjøfjell: Pga utbygging av boliger og en endring i aldersammensetting, ser fellesrådet en økning i gravferder på Fagerstrand. Det vil om få år være behov for flere kistegraver på Gjøfjell kirkegård. Ferdigstilling av navnet minnelund og utnytting av ledige gravplasser har nå fokus. Kommunen må snarest prosjektere utvidelse mot nordvest, der området kan tilføres masser over tid.

Nesodden: Utvidelsen med gravplasser mot sør er tatt i bruk og gleder mange. Boligbyggingen sør for feltet må ta hensyn til gravfreden. Nå gjenstår det å får bygget nytt bårehus med syningsrom og kjølerom, samt nye toaletter i det gamle bårehuset. Prosjektet må prioriteres bygget i 2019. Et verdig syningsrom og driftssikkert kjølerom på tomten til det gamle brune redskapsbygget, vil være en fremtidsrettet løsning for alle.

Skoklefall: I arealplanen er kirketomten nordover langs veien endret fra rød til skravert. Fellesrådet oppfatter at tomten derfor kan utvikles bedre og gi muligheter for nytt kirkebygg – samt boliger m.m. mot nord. Fellesrådet legger ved behovsanalyse for ny kirke på Nordre Nesodden. Med videre utbygging i Tangen området, er behovet stadig økende.

KIRKEBYGG

Vedlikeholdsetterslepet er stort på alle 3 kirkene. Fellesrådet har gitt innspill til kommunens budsjetter i 2017, 2018 og 2019. Kommunens ansvar for finansiering av kirkebygg vektlegges og fellesrådet peker på behovene fram mot jubileene – Nesodden 850 år i 2025 og Gjøfjell 125 år i 2026.

MER HIMMEL PÅ JORD 

Nesodden kirkelige fellesråd vedlegger sin handlingsplan for 2018-2021. Her peker fellesrådet på også på oppgavene Folkekirken på Nesodden har som møteplass for befolkningens behov i glede og sorg. Fellesrådet, de 3 menighetsrådene og staben deltar gjerne i utvikling av tilbud innenfor diakoni for alle aldersgrupper. De 3 menighetshusene gir også lokale muligheter.

Sammen skaper vi det gode liv på Nesodden!          

 Vedlegg:

Handlingsplan 2018-2021

Behovsanalyse NY kirke 

       

______________________________________________________________________

 

 

 

 

AMTA.NO 

Flere begravelser og kirkeforfall gir nesoddkirken pengeknipe


Nesodden kirkegård er rustet til et økende antall gravferder. Det er til seremoniene det skorter. 

 Av Ann-Turi Ford

Publisert:05. september 2017, kl. 17:19

– Slik det er i dag har ikke fellesrådet mannskapsressursene som skal til for å håndtere 120 gravferder i året, sier konstituert kirkeverge Jan Heier.

 

BER KOMMUNEN OM MER

Befolkningen på Nesodden vokser, og folk blir stadig eldre. De siste årene har det gitt en kraftig økning i antall gravferder. Utviklingen vil etter alt å dømme fortsette, ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Så langt i år har det vært 98 begravelser i kommunen, mot 122 i hele fjor og 96 året før.

– Området ved Nesodden kirkegård er klart til å ta imot økningen av graver for kister og urner, men seremoniene i de tre kirkene er flaskehalsen, sier Heier.

Musikk og graving

For å løse situasjonen er han nødt til å leie inn vikarer for organist og kirketjener. Det er kommunen som står for graving og stell av de to gravlundene. Også her er det de siste årene satt inn ekstrahjelp for å ta imot økningen. 

Konstituert kirkeverge Jan Heier

I et innspill Nesodden kirkelige fellesråd har sendt til kommunebudsjettet understreker de at det må bevilges mer til kirkemusiker og kirkegårdsarbeid.

Det sier det er behov for et årsverk til kirkegårdsarbeid, et til diakonarbeid og et halvt årsverk til kirkemusiker. Disse to og et halvt årsverkene vil koste en og en kvart million.

Også prestene, som får sin lønn fra Borg bispedømme, strever med å håndtere den økte arbeidsmengdenpress.

Verdige seremonirom

– Kirkebyggene betyr mye for folk på Nesodden – som ramme for hendelser i livet med både gleder og sorger. De må holdes verdige som seremonirom for kommende slekter, slik de har vært det i mange hundre år, sier Heier. 

I sitt innspill sier Fellesrådet også at takene på både Gjøfjell og Skoklefall kirke trenger å renoveres, og steinmuren ved Nesodden kirke trengs å sette i stand. at Nesodden kirke behøver oppussing både utvendig og innvendig. Dessuten er det snart ti år siden Gjøfjell kirke ble malt sist gang.

Seks millioner

– Det synes ikke urimelig å be om at det avsettes seks millioner kroner i investeringsbudsjettet til ulike renoveringsprosjekt, sier Heier ogminner om at det i 2025 skal feires 850-årsjubileum for middelalderkirken og to år senere, 125 års jubileum for Gjøfjell kirke.

– Kirkene må da være renovert og i tidsmessig og forsvarlig stand med hensyn til bla oppvarming og brannsikkerhet.Budsjettinnspill for 2019 og kommuneplan
 Budsjettinnspill for 2019 og kommuneplan

Fellesrådet har 6.7.2018 sendt høringssvar til kommuneplanen.

Fellesrådet har 25.6.2018 overlevert innspill til kommunens budsjett for 2019. Rådmann Wenche Folberg ble presentert for behovene fellesrådet ser som gravferdsforvaltning og Folkekirke på Nesodden. 

 

Nesodden kirkelige fellesråd har gitt innspill til kommunens budsjett for 2019:

Fellesrådet peker særlig på behov for økte stillingsresurser i forbindelse med økning i antall bisettelser og begravelser -  samt stort etterslep på vedlikehold av 3 kirker, som seremonirom for folk på Nesodden i glede og sorg. 

 se hele brevet her

Handlingsplan 2018-2021

 

Nesodden kirkelige fellesråd har sendt inn høringssvar til kommuneplanen. 

Innspill til kommuneplan  - gravplasser og kirkebygg - behov i lys av befolkningsendringer

GRAVPLASSER

Nesodden kirkelige fellesråd er offentlig gravferdsforvaltning for alle innbyggere i kommunen.

Fellesrådet ved kirkevergen sørger for tildeling av gravplass til kister og urner, på gravlundene ved Nesodden kirke og Gjøfjell kirke.

Gjøfjell: Pga utbygging av boliger og en endring i aldersammensetting, ser fellesrådet en økning i gravferder på Fagerstrand. Det vil om få år være behov for flere kistegraver på Gjøfjell kirkegård. Ferdigstilling av navnet minnelund og utnytting av ledige gravplasser har nå fokus. Kommunen må snarest prosjektere utvidelse mot nordvest, der området kan tilføres masser over tid.

Nesodden: Utvidelsen med gravplasser mot sør er tatt i bruk og gleder mange. Boligbyggingen sør for feltet må ta hensyn til gravfreden. Nå gjenstår det å får bygget nytt bårehus med syningsrom og kjølerom, samt nye toaletter i det gamle bårehuset. Prosjektet må prioriteres bygget i 2019. Et verdig syningsrom og driftssikkert kjølerom på tomten til det gamle brune redskapsbygget, vil være en fremtidsrettet løsning for alle.

Skoklefall: I arealplanen er kirketomten nordover langs veien endret fra rød til skravert. Fellesrådet oppfatter at tomten derfor kan utvikles bedre og gi muligheter for nytt kirkebygg – samt boliger m.m. mot nord. Fellesrådet legger ved behovsanalyse for ny kirke på Nordre Nesodden. Med videre utbygging i Tangen området, er behovet stadig økende.

KIRKEBYGG

Vedlikeholdsetterslepet er stort på alle 3 kirkene. Fellesrådet har gitt innspill til kommunens budsjetter i 2017, 2018 og 2019. Kommunens ansvar for finansiering av kirkebygg vektlegges og fellesrådet peker på behovene fram mot jubileene – Nesodden 850 år i 2025 og Gjøfjell 125 år i 2026.

MER HIMMEL PÅ JORD 

Nesodden kirkelige fellesråd vedlegger sin handlingsplan for 2018-2021. Her peker fellesrådet på også på oppgavene Folkekirken på Nesodden har som møteplass for befolkningens behov i glede og sorg. Fellesrådet, de 3 menighetsrådene og staben deltar gjerne i utvikling av tilbud innenfor diakoni for alle aldersgrupper. De 3 menighetshusene gir også lokale muligheter.

Sammen skaper vi det gode liv på Nesodden!          

 Vedlegg:

Handlingsplan 2018-2021

Behovsanalyse NY kirke 

       

______________________________________________________________________

 

 

 

 

AMTA.NO 

Flere begravelser og kirkeforfall gir nesoddkirken pengeknipe


Nesodden kirkegård er rustet til et økende antall gravferder. Det er til seremoniene det skorter. 

 Av Ann-Turi Ford

Publisert:05. september 2017, kl. 17:19

– Slik det er i dag har ikke fellesrådet mannskapsressursene som skal til for å håndtere 120 gravferder i året, sier konstituert kirkeverge Jan Heier.

 

BER KOMMUNEN OM MER

Befolkningen på Nesodden vokser, og folk blir stadig eldre. De siste årene har det gitt en kraftig økning i antall gravferder. Utviklingen vil etter alt å dømme fortsette, ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Så langt i år har det vært 98 begravelser i kommunen, mot 122 i hele fjor og 96 året før.

– Området ved Nesodden kirkegård er klart til å ta imot økningen av graver for kister og urner, men seremoniene i de tre kirkene er flaskehalsen, sier Heier.

Musikk og graving

For å løse situasjonen er han nødt til å leie inn vikarer for organist og kirketjener. Det er kommunen som står for graving og stell av de to gravlundene. Også her er det de siste årene satt inn ekstrahjelp for å ta imot økningen. 

Konstituert kirkeverge Jan Heier

I et innspill Nesodden kirkelige fellesråd har sendt til kommunebudsjettet understreker de at det må bevilges mer til kirkemusiker og kirkegårdsarbeid.

Det sier det er behov for et årsverk til kirkegårdsarbeid, et til diakonarbeid og et halvt årsverk til kirkemusiker. Disse to og et halvt årsverkene vil koste en og en kvart million.

Også prestene, som får sin lønn fra Borg bispedømme, strever med å håndtere den økte arbeidsmengdenpress.

Verdige seremonirom

– Kirkebyggene betyr mye for folk på Nesodden – som ramme for hendelser i livet med både gleder og sorger. De må holdes verdige som seremonirom for kommende slekter, slik de har vært det i mange hundre år, sier Heier. 

I sitt innspill sier Fellesrådet også at takene på både Gjøfjell og Skoklefall kirke trenger å renoveres, og steinmuren ved Nesodden kirke trengs å sette i stand. at Nesodden kirke behøver oppussing både utvendig og innvendig. Dessuten er det snart ti år siden Gjøfjell kirke ble malt sist gang.

Seks millioner

– Det synes ikke urimelig å be om at det avsettes seks millioner kroner i investeringsbudsjettet til ulike renoveringsprosjekt, sier Heier ogminner om at det i 2025 skal feires 850-årsjubileum for middelalderkirken og to år senere, 125 års jubileum for Gjøfjell kirke.

– Kirkene må da være renovert og i tidsmessig og forsvarlig stand med hensyn til bla oppvarming og brannsikkerhet.

  Kommentarer